شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • شعار سال 2024 سازمان جهانی هواشناسی : خط مقدم اقدام اقلیمی
  • جهش تولید با مشارکت مردم

مقالات

Climate-Conference.png
 

بررسی سینوپتیکی و آماری موج های گرمایی در استان البرز براساس شاخص بالدی مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی همدیدی کرج
 

چکیده

باتوجه به روند خشکسالی و تغییر رژیم بارش ها در کشور که از پیامدهای نوسانات اقلیم در منطقه می باشد، استان البرز نیز تحت تاثیر این روند فزاینده قرار داشته است.
مطالعه پیش رو براساس داده های بارش، تبخیر و بیشینه دمای هوا در استان البرز در بازه زمانی 98-1363 انجام پذیرفته است. امواج گرمایی منطقه با استفاده از شاخص بالدی محاسبه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش رخداد موج های گرمایی، با روند نزولی شاخص خشکسالی SPEI در منطقه همراه است. تغییرات شاخص خشکسالی SPEI هفت ساله حاکی از افزایش رخداد خشکسالی های شدید از سال 1378 بوده و رخداد امواج گرمایی استان نیز از سال 1378، افزایش قابل توجهی نشان می دهد.
بررسی رخداد امواج گرمایی در بازه های زمانی یک تا 14 روزه در ایستگاه هواشناسی همدیدی کرج نشان می دهد که بیشینه رخداد امواج گرمایی مربوط به ماه های مرداد و آذر بوده و روند صعودی رخداد این امواج در دهه اخیر در کلیه ماه های سال به وضوح دیده می شود. بیشترین رخداد امواج گرمایی به ترتیب در فصول پاییز و زمستان و بعد از آن، در بهار و تابستان رخ داده است.تحلیل سینوپتیک الگوهای امو.اج گرمایی فصول گرم در اوج رخداد عمدتا با بی هنجاری مثبت ضخامت 500-100 و 850-100 نسبت به نرمال بلندمدت می باشد که تا سطح 700hPa و رخداد بلاک های امگای بزرگ مقیاسی است که با همراهی پشته های عمق و عظیم الجثه ، شرایط فرونشست بسته هوا را با تاوایی منفی و امگامی مثبت در منطقه مورد مطالعه، فراهم آورده است.
کلمات کلیدی: موج گرمایی، سینوپتیکی، شاخص بالدی

الهام داوری توچاهی(کارشناس ارشد هواشاسی کشاورزی؛ کارشناس تحقیقات هواشناسی کشاورزی البرز)
مریم خورشیدی(کارشناس ارشد آب و هواشناسی؛ کارشناس شبکه پایش اداره کل هواشناسی استان البرز)
علیرضا بالالان فرد(کارشناس ارشد هواشناسی؛ رئیس اداره پیش بینی و هشدار سریع اداره کل هواشناسی استان البرز)

 

پوستر.png