شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • شعار سال 2024 سازمان جهانی هواشناسی : خط مقدم اقدام اقلیمی
  • جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش ماهیانه شمسی

 
آمار دی 1401

تاریخ: 1401/12/28

حجم: 9/6 kB
دانلودفایلدانلود
آمار آذر 1401

تاریخ: 1401/12/28

حجم: 9/5 kB
دانلودفایلدانلود
آمار مهر 1401

تاریخ: 1401/12/28

حجم: 9/6 kB
دانلودفایلدانلود
آمار تیر1401

تاریخ: 1401/12/28

حجم: 9/6 kB
دانلودفایلدانلود
آمار دی 1400

تاریخ: 1401/2/22

حجم: 9/5 kB
دانلودفایلدانلود