شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین
  • هشدار سریع و اقدام سریع
  • تلفن گویای هواشناسی البرز به شماره 134 طی 24 ساعت در خدمت شهروندان گرامی می باشد

پیش بینی تخصصیمدل هایی که بصورت روزانه در مقیاس سینوپتیک ( 55km, 28km , 9km ) جهت پیش یابی و شبیه سازی رفتار جو پایش می شوند در پایگاه اینترنتی سازمان هواشناسی به شرح زیر می باشند
 
برای دیدن الگوهای مدلسازی شده جو «اینجا» کلیک نمایید